Kato Art Duo presents Void Space / TOKO SHINODA + ZHOU HAO

Kato Art Duo (previously known as Nikei Fine Art) proudly presents their latest exhibition Void Spaces which explores…